lørdag, 2. juli 2022

PET skal ikke længere registrere hadforbrydelser

PET har fået frataget opgaven med at indsamle og registrere sager om hadforbrydelser i Danmark. Det sker efter en “intern” beslutning. Fremover skal Rigspolitiet håndtere området, det glæder flere organisationer.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal ikke længere stå for indsamlingen og registreringen af sager med et muligt hadforbrydelsesmotiv. Opgaven vil fremover blive varetaget af Rigspolitiet, som skal forsøge at få mere styr på disse sager. Den “interne beslutning” om at flytte hadforbrydelser fra PET vækker glæde hos flere aktører, der arbejder med området.

“Når man nu endelig har erkendt, at PETs håndtering har været utilfredsstillende, så er det afgørende, at man sørger for at etablere en bedre systematik i arbejdet, for ellers kommer det ikke til at gøre nogen forskel, hvor det ligger”, siger leder af Dokumentations- og Rådgivningscenteret for Racediskrimination (DRC) Niels-Erik Hansen.

Dokumentations- og Rådgivningscenteret for Racediskrimination (DRC) arbejder med at hjælpe ofre for hadforbrydelser og får jævnligt kontakt med borgere, der i forbindelse med anmeldelse af sager til politiet ikke føler sig mødt af hverken velvilje eller parathed til at anerkende offerets oplevelse.

Større vilje til at anerkende problemet

Netop det med at anerkende, at vi som samfund har en udfordring med at sikre en mellemfolkelig tolerance, er ifølge diskriminationsforsker Mira Skadegaard Thorsen fra Aalborg Universitet afgørende for, at myndighederne kan blive mere effektive i deres håndtering af sager om hadforbrydelser.

“Det giver mening at flytte arbejdet ud af PET, men det alene kommer jo ikke til at løse problemet. Vi er nød til først at anerkende, at vi har en udfordring i overhovedet at kunne genkende og identificere racisme, diskrimination og racediskrimination, når det opstår”, siger Mira Skadegaard Thorsen.

De danske myndigheder har ifølge både FN og Institut for Menneskerettigheder store udfordringer med at få registreret og efterforsket sager om had, og Danmark har ved flere lejligheder fået kritik af FNs Racediskriminationskomité. Senest den 15. maj 2015 hvor komiteen påpeger det uheldige i den meget store diskrepans i omfanget mellem oplevede hadforbrydelser i selvrapporterede offerundersøgelser og de relativt få sager, som myndighederne får registreret. Komiteen mere end antyder, at den ringe registrering kan skyldes en direkte modvilje hos de kompetente myndigheder til at anlægge retssager.

“I Danmark har vi en selvforståelse af, at vi er gode, og vi er ordentlige, og vi synes selv, at vi er meget redelige, og derfor kan vi slet ikke se den udbredte diskrimination, som vi faktisk har i vores hverdag. Vi har en masse ting omkring, at vi er åbne, og at vi er ligestillede. Vi har en idé om, at vi er gode til det her, og derfor er det svært for os at indrømme, at det er vi ikke”, forklarer Mira Skadegaard Thorsen.

En intern beslutning

Der har i alle årene med PET ved roret været en gennemgående kritik af registreringen, som af kritikerne er fundet mangelfuld og ufyldestgørende. Den årlige Raci-rapport er blevet kritiseret for at være uanvendelig i sin form, for ikke at give et retvisende billede af udviklingen i Danmark, samt for at udkomme alt for sent. Raci-rapporterne er typisk blev udgivet over et år efter kalenderårets afslutning. Hvorfor flere retsordførerer mente, at oplysningerne allerede var for gamle på udgivelsestidspunktet.

At PET er blevet frataget opgaven med at håndtere hadforbrydelsessagerne, det blev først offentligt kendt på et samråd i Folketinget i april 2015, hvor justitsminister Mette Frederiksen lovede bod og bedring i forhold til myndighedernes håndtering. Her kom det frem, at PET er færdige med at indsamle og analysere sager om hadforbydelser, og i et opfølgende svar til Folketingets Retsudvalg skriver Justitsministeriet den 19. maj 2015:

”Rigspolitiet kan oplyse, at det på baggrund af drøftelser mellem Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet, om hvordan dansk politis indsats mod hadforbrydelser bedst muligt forankres, er besluttet, at det overordnede ansvar for bekæmpelsen af hadforbrydelser, og herunder også udarbejdelsen af de såkaldte ”RACI-rapporter”, fremover placeres i Rigspolitiets Politiområde.”

Det er altså en intern beslutning i politiet, der officielt set ligger til grund for at flytte området og ikke en politisk beslutning. Rigspolitiet har allerede overtaget opgaven med at indsamle sager fra politiregionerne, men hos Rigspolitiet kan de endnu ikke give nogle oplysninger om, hvad man helt konkret vil gøre anderledes end PET.

Link til CERD kritik af Danmark

Link til RACI-Rapporter fra PET

Link til kronik i Politiken af Mira Skadegaard Thorsen – “Vi benægter strukturel diskrimination”

Andre artikler